Số công văn: 616/QĐ-ĐHSPKTHY

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, thi và đánh giá học phần trong đào tạo trình độ đại học, số 616/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 19/05/2020

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
QĐ_616-19-5-2020_vv_ban_hành_Quy_định_kiểm_tra,_thi_và_đánh_giá_HP_trong_đào_tạo_trình_độ_ĐH-26-5-2020--21-52-862.pdf