Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

Hiện nay, Phòng ĐBCL&KT có 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng, 1 chuyên viên Kiểm định chất lượng, 2 chuyên viên Khảo sát, 2 chuyên viên Khảo thí, và 5 chuyên viên Tổ quản lý dữ liệu người học

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN PHÒNG ĐBCL&KT

 

TS. Đỗ Thế Hưng

(Phó Trưởng phòng)

 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quản lí và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng phòng về các mặt hoạt động toàn diện của Phòng
 • Xây dựng kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường, kế hoạch hoạt động của Phòng hằng tháng, học kì, năm học
 • Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong Nhà trường
 • Xây dựng chính sách chất lượng và sổ tay chất lượng của Trường
 • Đầu mối triển khai các hoạt động đối nội, đối ngoại của đơn vị và trong việc phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ chung có liên quan.
 • Thay mặt cho Phòng tham gia các cuộc họp với Nhà trường.
 • Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỉ luật; chấm công, đánh giá chất lượng lao động hằng tháng
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thuộc lĩnh vực liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên. Giảng dạy theo quy định của nhà trường về giảng viên kiêm chức.
 • Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Trường; Chủ tịch công đoàn bộ phận TC-KĐ
 • Tham gia các hoạt động khác do Nhà trường phân công.

ThS. Nguyễn Hoàng La

(Chuyên viên)

 • Phụ trách công tác khảo thí (xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, học  kì, năm học; tham mưu, trình Lãnh đạo ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động khảo thí; tổ chức biên soạn, xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi học phần, đánh giá chất lượng đề thi/câu hỏi thi theo định kì hằng năm; xây dựng và cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động biên soạn, quản lí, sử dụng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi, tổ chức thi đảm bảo chất lượng và hiệu quả)
 • Trực tiếp quản lí và sử dụng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi học phần, tổ chức bắt thăm, nhân đề thi và bảo mật đề thi của 4 khoa (Điện-Điện tử; Công nghệ Thông tin; Cơ khí; Cơ khí Động lực) đảm bảo đúng quy định hiện hành.
 • Thực hiện quản lí, bảo mật, nhân đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp của đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học và cao học theo yêu cầu của Hội đồng thi; Quản lí, lưu trữ đề thi, bài thi, kết quả thi tuyển sinh, tốt nghiệp.
 • Đầu mối triển khai Hội nghị tổng kết công tác khảo thí hằng năm
 • Đầu mối tổ chức đánh giá giữa kì theo chu kì kiểm định chất lượng và tham gia công tác đảm bảo chất lượng theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng
 • Phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng liên quan đến hoạt động khảo thí
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

ThS. Đào Minh Tuấn

(Chuyên viên)

 • Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, học  kì, năm học; tham mưu, trình Lãnh đạo ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài, cải tiến chất lượng trường đại học và CTĐT; tổ chức thực hiện tự đánh giá, chuẩn bị cho đánh giá ngoài, cải tiến  chất lượng giáo dục Nhà trường và CTĐT; xây dựng và cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường).
 • Phụ trách các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ kiểm định chất lượng Trường và CTĐT
 • Triển khai ứng dụng Công nghệ Thông tin trong các hoạt động tự đánh giá, đảm bảo chất lượng, khảo thí và khảo sát phản hồi của các bên liên quan.
 • Phụ trách thư mục ĐBCL&KT trên Website của Trường và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

ThS. Hoàng Văn Quang

(Chuyên viên)

 • Phụ trách công tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan theo yêu cầu của các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng trường đại học và kiểm định chất lượng CTĐT (xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, học kì, năm học; tham mưu, trình Lãnh đạo ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan; tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, đáp ứng yêu cầu của tiêu chí kiểm định chất lượng; xây dựng và cải tiến các quy trình liên quan đến khảo sát các bên liên quan đảm bảo chất lượng và hiệu quả)
 • Phụ trách công tác hành chính – quản trị của Phòng
 • Theo dõi thực hiện ngày công, tổng hợp báo cáo kết quả lao động hằng tháng của các thành viên trong Phòng.
 • Hỗ trợ công tác tổ chức bắt thăm, nhân đề thi và bảo mật đề thi học phần vào thời gian cao điểm khi có sự cho phép của Lãnh đạo Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

KS. Nguyễn Thu Hà (Chuyên viên)

 • Phụ trách công tác phân công cán bộ coi thi thứ 2 cho các buổi thi KTHP, học lại, học cải thiện (lập lịch phân công CBCT hằng tuần và gửi đến các bên liên quan; tổng hợp số buổi coi thi của cán bộ coi thi hằng tháng, năm học để đánh giá chất lượng lao động và làm các thủ tục thanh toán (nếu có))
 • Trực tiếp quản lí và sử dụng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi học phần, tổ chức bắt thăm, nhân đề thi và bảo mật đề thi của 8 khoa, bộ môn (Kinh tế;  Công nghệ May – Thời trang; Ngoại Ngữ; Công nghệ Hóa – Môi trường; Khoa học cơ bản; Lí luận chính trị; Sư phạm Kỹ thuật; Giáo dục thể chất - Quốc phòng) đảm bảo đúng quy định hiện hành.
 • Chủ trì triển khai ứng dụng CNTT trong xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ hợp đề thi kết thúc học phần từ ngân hàng câu hỏi và đánh giá chất lượng đề thi.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

CN. Đinh Vũ Thảo Linh

(Chuyên viên)

 • Chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát: người học đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên; người học trước khi tốt nghiệp đánh giá  về chất lượng đào tạo của Trường
 • Tham gia cùng đồng chí Quang  tổ chức các hoạt động khảo sát khác theo kế hoạch
 • Phụ trách công tác lưu trữ của Phòng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Tổ Quản lí dữ liệu người học

ThS. Phạm Thị Ánh Hương

(Phụ trách Tổ)

Quản lý chung các hoạt động của Tổ và trực tiếp xử lý các công việc cụ thể như sau:

 • Chịu trách nhiệm về công việc chuyên môn trước Hiệu trưởng, Phòng ĐBCL & KT, các đơn vị;
 • Phân công nhiệm vụ và đôn đốc, giám sát thực hiện công việc, đánh giá chất lượng lao động hàng tháng của các thành viên trong Tổ
 • Quản lý bảo mật bài thi và bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của các khoa Lý luận chính trị, bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng theo Quy định.
 • Nhận, kiểm tra, cập nhật điểm học phần, điểm rèn luyện của các khoa Cơ Khí, Cao học, ngoại ngữ, hóa học lên hệ thống edusoft, web đảm bảo độ đảm bảo độ chính xác dữ liệu và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Xử lý và kiểm tra các đơn từ liên quan đến điểm trước khi trình lãnh đạo ký.
 • Xử lý các quyết định ngừng học, thôi học, của sinh viên trong toàn trường.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm xử lý các dữ liệu điểm, dữ liệu người học trong dữ liệu dùng chung của Nhà trường theo quy định hiện hành.
 • Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện và cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động chấm thi và quản lí dữ liệu người học đảm bảo chất lượng và hiệu quả
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

ThS. Vũ Thành Trung

(Chuyên viên)

 • Quản lý bảo mật bài thi và bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của khoa Ngoại Ngữ và khoa Kinh tế tại Cơ sở Mỹ Hào theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện việc quản lý và chịu trách chính các công việc liên quan đến bài thi của các khoa Ngoại Ngữ, Công nghệ Thông tin tại Cơ sở Mỹ Hào.
 • Nhận, kiểm tra cập nhật bảng điểm học phần, điểm rèn luyện của khoa Cơ khí Động lực lên hệ thống edussoft, hệ thống website đảm bảo độ tin cậy, chính xác và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Thực hiện việc nhận và kiểm tra bài thi, các bảng điểm học phần của các đơn vị nộp tại Cơ sở Mỹ Hào trước khi bàn giao về Trụ sở chính.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ, Phòng ĐBCL & KT và Nhà trường.

KS. Trần Thị Phượng

(Chuyên viên)

 • Quản lý bảo mật bài thi và bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của khoa Cơ khí, các lớp ngoại ngữ tại cơ sở 1 và các lớp Cao học theo quy định.
 • Thực hiện việc nhận và kiểm tra bài thi, các bảng điểm học phần của các đơn vị nộp tại Cơ sở Mỹ Hào trước khi bàn giao về Trụ sở chính khi được phân công ra Cơ sở Mỹ Hào làm việc.
 • Nhận, kiểm tra, cập nhật bảng điểm học phần, điểm rèn luyện của sinh khoa Kinh Tế, khoa sư phạm kỹ thuật lên hệ thống edussoft, website đảm bảo độ tin cậy, chính xác và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ, Phòng ĐBCL & KT và Nhà trường.

KS. Lương Thị Thương

(Chuyên viên)

 • Quản lý bảo mật bài thi và bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Sư phạm Kỹ thuật.
 • Nhận, kiểm tra, cập nhật bảng điểm học phần điểm học phần, điểm rèn luyện của sinh viên khoa CN May & Thời trang lên hệ thống edussoft đảm bảo độ tin cậy, chính xác và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Thực hiện việc nhận và kiểm tra bài thi, các bảng điểm học phần của các đơn vị nộp ở Cơ sở Mỹ Hào trước khi bàn giao về Trụ sở chính khi được phân công ra Cơ sở Mỹ Hào làm việc.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ, Phòng ĐBCL & KT và Nhà trường.

KS. Nguyễn Thị Oanh

(Chuyên viên)

 • Quản lý bảo mật bài thi và bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của các khoa Điện – Điện tử theo quy định
 • Thực hiện việc nhận và kiểm tra bài thi, các bảng điểm học phần của các đơn vị nộp ở Cơ sở Mỹ Hào trước khi bàn giao về Trụ sở chính khi được phân công ra Cơ sở Mỹ Hào làm việc.
 • Nhận, kiểm tra, cập bảng điểm học phần, điểm rèn luyện của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin edussoft, website đảm bảo độ tin cậy và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ, Phòng ĐBCL & KT và Nhà trường.

CN. Đỗ Thị Luyến

(Chuyên viên)

 • Quản lý bảo mật bài thi, bảng phách, làm phách, ráp phách, lưu trữ bài thi học phần của khoa Cơ khí Động lực, khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường theo đúng quy định.
 • Thực hiện việc nhận và kiểm tra bài thi, các bảng điểm học phần của các đơn vị nộp ở Cơ sở Mỹ Hào trước khi bàn giao về Trụ sở chính khi được phân công ra Cơ sở Mỹ Hào làm việc.
 • Nhận, kiểm tra, cập bảng điểm học phần, điểm rèn luyện của sinh viên khoa khoa Điện – Điện tử lên hệ thống edussoft, website đảm bảo độ tin cậy, chính xác và chịu trách nhiệm với toàn bộ dữ liệu điểm học phần và điểm rèn luyện đã nhập.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổ, Phòng ĐBCL & KT và Nhà trường.

 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm /2020

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐBCL&KT

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Đức Giang