PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & KHẢO THÍ

 

I. Giới thiệu

- Quá trình thành lập: Theo quyết định số 611/QĐ-ĐHSPKT ngày 11/06/2008 thành lập ban Kiểm định & Đảm bảo chất lượng, Theo quyết định số 08/QĐ-ĐHSPKT ngày 08/01/2009 đổi tên thành Ban Đảm bảo chất lượng & Khảo thí. Theo quyết định số 917/QĐ-ĐHSPKT ngày 15/05/2019 đổi tên thành Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí.

             - Tổng số cán bộ chuyên trách: 12; Trong đó có: (TS= 1đ/c; Ths = 05 đ/c; ĐH= 06 đ/c);

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, biện pháp đảm bảo chất lượng và theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng trong phạm vi toàn trường.

2. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường; Đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo tại Trường; Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham gia đánh giá hoạt động của giảng viên.

3. Tham mưu, đề xuất trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định hướng dẫn trong công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập theo hướng tách biệt giữa giảng dạy và thi. Tổ chức, điều hành công tác thi đối với mọi hình thức đào tạo ĐH, CĐ, TCCN trong phạm vi toàn trường đảm bảo tính công bằng, công minh và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi kiểm tra.

4. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác tổ chức thi, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình học tập đạt kết quả tốt của học sinh sinh viên.

5. Đề xuất hình thức đánh giá kết quả học tập. Tổ chức việc xây dựng ngân hàng đề thi tuyển sinh, tốt nghiệp, đề thi học phần. Quản lý ngân hàng đề thi.

6. Tổ chức thực hiện giao nhận, làm phách bài thi giữa học phần, kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh. Quản lý lưu trữ bài thi theo quy định.

7. Duy trì cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí, công bố kết quả kiểm định chất lượng của trường đối với xã hội.

8. Tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ khác của Nhà trường.

9. Tư vấn về công tác tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

III. Lãnh đạo ban

Phó Hiệu trưởng, Kiêm Trưởng ban: Nguyễn Đức Giang

Phó Trưởng phòng: Đỗ thế Hưng

IV. Đội ngũ cán bộ

 

 TT 

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, email

1

TS. Đỗ Thế Hưng

Phó Trưởng ban ĐBCL&KT

0915.322.269

dothehung@utehy.edu.vn

2

Ths. Nguyễn Hoàng La

Chuyên trách công tác khảo thí

0914.330.441

hoangla70@gmail.com

3

Ths. Đào Minh Tuấn

Chuyên viên chuyên trách công ĐBCLGD

0986.936.078

tuanymc@utehy.edu.vn

4 Nguyễn Hoàng La Chuyên viên chuyên trách công tác khảo thí

0914.330.441

hoangla70@gmail.com

5 Lê Thị Thu Hà Chuyên viên chuyên trách công tác khảo thí

0963.052.535

hale.hut978@gmail.com

6

Hoàng Văn Quang

Chuyên viên chuyên trách công tác khảo sát

0976.119.161

Hoangquang1808@gmail.com

5 Đinh Vũ Thảo Linh Chuyên viên chuyên trách công tác khảo sát

0339.836.155

kemchanh94@gmail.com

6 Phạm Thị Ánh Hương Tổ trưởng Tổ Quản lý dữ liệu người học

0987.822.529

huongpa@gmail.com

7 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên Tổ Quản lý dữ liệu người học

0904.007.350

thanhtrungvu80@gmail.com

8 Phạm Thị Phượng Chuyên viên Tổ Quản lý dữ liệu người học

0973.117.256

khanhvy7813@gmail.com

9 Lương Thị Thương Chuyên viên Tổ Quản lý dữ liệu người học

0973.287.785

thuongna85@gmail.com

10 Nguyễn Thị Oanh Chuyên viên Tổ Quản lý dữ liệu người học

0986.242.695

phuongoanhtk5l@gmail.com

11 Đỗ Thị Luyến Chuyên viên Tổ Quản lý dữ liệu người học

0989332806

luyendotdnh@gmail.com

 

V. Thông tin liên hệ

Văn phòng:
  Phòng ĐBCL&KT, Trường Đại học SPKT Hưng Yên, Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
  Điện thoại: 03213. 714.104

  Email: dbclkt@gmail.com