GIỚI THIỆU NHÂN SỰ PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ

Hiện nay, Phòng ĐBCL&KT có 1 Trưởng phòng, 1 Phó trưởng phòng, 1 chuyên viên Kiểm định chất lượng, 2 chuyên viên Khảo sát, 2 chuyên viên Khảo thí, và 6 chuyên viên Tổ quản lý dữ liệu người học

1. Phó Trưởng phòng ĐBCL&KT

                  

Họ và tên:                 Đỗ Thế Hưng

Học hàm, học vị:       Tiến sỹ

Số điện thoại:            0914.322.269

Email:                       dothehung1974@gmail.com

2. Chuyên viên kiểm định chất lượng

                  

Họ và tên:                 Đào Minh Tuấn

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ

Số điện thoại:            0986.936.078

Email:                        tuan.ymc@gmail.com

 

3. Chuyên viên Khảo sát

                   

Họ và tên:                 Hoàng Văn Quang

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ

Số điện thoại:            0976.119.161

Email:                        hoangquang1808@gmail.com

 

                  

Họ và tên:                 Đinh Vũ Thảo Linh

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0339.836.155

Email:                        kemchanh94@gmail.com

4. Chuyên viên Khảo thí

                   

Họ và tên:                 Nguyễn Hoàng La

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ

Số điện thoại:            0914.330.441

Email:                        hoangla70@gmail.com 

 

                     

Họ và tên:                 Lê Thị Thu Hà

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0963.052.535

Email:                         hale.hut978@gmail.com

 

5. Chuyên viên Tổ quản lý dữ liệu người học

   1    

                    

Họ và tên:                 Phạm Thị Ánh Hương

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ

Số điện thoại:            0987.822.529

Email:                     huongpa@gmail.com 

2

Họ và tên:                 Nguyễn Thành Trung

Học hàm, học vị:       Thạc sỹ

Số điện thoại:            090.4007.350

Email:                     thanhtrungvu80@gmail.com

3

Họ và tên:                 Trần Thị Phượng

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0973.117.256

Email:                        khanhvy7813@gmail.com

4

Họ và tên:                Lương Thị Thương

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0973.287.785

Email:                        thuongna85@gmail.com

5

Họ và tên:                 Nguyễn Thị Oanh

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0986.242.695

Email:                         phuongoanhtk5l@gmail.com

6

Họ và tên:                 Đỗ Thị Luyến

Học hàm, học vị:       Đại học

Số điện thoại:            0989.332.806

Email:                        luyendotdnh@gmail.com