Số công văn: 917/QĐ-ĐHSPKTHY

Trích yếu nội dung:

Quyết định về việc đổi tên Ban Kiểm định - Đảm bảo chất lượng thành Ban Đảm bảo chất lượng và Khảo thí; số 917/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 15/05/2019

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
QĐ_917-15-5-2019_vv_chuyển_đổi_Ban_ĐBCL-11-6-2020--10-4-128.pdf