Số công văn:

Trích yếu nội dung:

KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ THI, BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
Ki_thuat_xay_dung_ma_tran_va_cau_hoi_thi_trac_nghiem-24-4-2020--14-58-571.pdf