Số công văn:

Trích yếu nội dung:

Quyết định: Về việc tính giờ chuẩn đối với giảng viên thực hiện nhiệm vụ quản lý xưởng/phòng thực hàn, thí nghiệm thuộc khoa năm 2018-2019

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
1276-QD-01.7.2019-QD_TINH_GIO_DOI_VOI_GV_QUAN_LY_PHONG_TH,TN_2018-2019-28-4-2020--10-59-575.pdf