[ Hướng dẫn ] KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ THI, BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

KĨ THUẬT XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ THI, BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN