Số công văn:

Trích yếu nội dung:

Danh sách đội ngũ nhân viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tham gia hội nghị, hội thảo từ năm 2014-2018

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
DS_thong_ke_so_luong_can_bo_ho_tro_di_hoc_boi_duong-28-4-2020--9-56-528.xlsx