Số công văn:

Trích yếu nội dung:

Bảng phân công công việc của đơn vị

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
Phan_cong_nhiem_vu_phong_QLKHCN&HTQT-27-4-2020--16-24-439.pdf