[ Thông báo ] Thông báo số 325/TB-DHSPKTHY V/v chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng sau thẩm định của chuyên gia đánh giá ngoài

V/v chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và minh chứng sau thẩm định của chuyên gia đánh giá ngoài