Số công văn: 34/2018/QH14

Trích yếu nội dung:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học Số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
VanBanGoc_2018_1135_+_1136_Luat_sd_bs_1_so_dieu_cua_LGDDH-QH14.-17-6-2020--10-9-288.pdf